Bošnjaci sve dalje od dogovora

Novi Pazar — Nakon izbora za Nacionalno ve?e Bošnjaka u Tutinu i odbijanja prigovora liste “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju” na regularnost, formiranje ve?a se komplikuje.

Nosilac liste “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju” Jahja Fehratovi? saopštio je da ta lista ne priznaje izborne rezultate i optužuje Republi?ku izbornu komisiju da je u?estvovala u “izbornoj kra?i”.

Istovremeno, nosilac pobedni?ke izborne liste “Za bošnja?ko jedinstvo” Sulejman Ugljanin pozvao je nadležno ministarstvo da u što kra?em roku sazove konstituvnu sednicu kako bi, kako kaže, Bošnjaci nakon ?etiri godine dobili legalno i legitimno ve?e koje ?e mo?i da predstavlja i zastupa njihova prava interese. 

On je na konferenciji za novinare ?estitao svim u?esnicima na izborima za Nacionalni savet, koji Bošnjaci u duhu bosanskog jezika nazivaju Bošnja?ko nacionalno ve?e (BNV). 

“Sa aspekta Bošnjaka koji su izašli na izbore, sa aspekta onih koji su glasali i BNV-a prvog u ovoj zemlji, svih 70 ve?nika sa obe liste imaju legitimitet i sti?u pravo da predstavljaju i štite interese Bošnjaka”, rekao je Ugljanin. 

S druge strane, lista koji je osvojila manje ve?ni?kh mandata na tim izborima, bliska muftiji Muameru Zukorli?u, podnela je krivi?ne prijave protiv RIK, radnog tela i bira?kih odbora u Tutinu. 

“Iskoristi?emo sve mehanizme da do?emo do pravde, kako bi se stalo na put politi?kom kriminalu i izbornoj kra?i, jer postoje video snimci kao neoborivi dokaz za naše tvrdnje. Ovaj politi?ki kriminal organizovala je lista ‘Za boššnja?ko jedinstvo – dr Sulejman Ugljanin”, odnosno njeni predstavnici u Tutinu i pojedinci iz RIK na ?elu sa zemenikom predsednika Ivanom Šebekom”, rekao je Fehratovi? ju?e na konferenciji za novinare. 

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu ima rok od 20, a najviše 30 dana od zvani?nog proglašenja rezultata izbora da sazove konstitutivnu sednicu svih nacioalnih saveta nacionalnih manjina. 

Konstituvinoj sednici treba, me?utim, da prisustvuju predstavnici svih lista koje su u?estvovale na izborima. 

Za bošnja?ki savet konkretno, iako lista “Za bošnja?ko jedinstvo” može samostalnog da formira BNV, neophodno je da konstitutivnoj sednici prisustvuje 19 ve?nika sa Ugljaninove liste i 16 ve?nika sa liste “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju”. 

RIK je prethodno odbila kao neosnovane prigovore ove liste na regularnost ponovljenih izbora na tri bira?ka mesta u opštini Tutin. 

To je za listu “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju” neprihvatljivo, pa je Fehratovi? konstatovao da “RIK nije dorasla osnovnom zadatku, što se zaklju?uje iz odbacivanja prigovora, jer kao ozbiljna institucija treba da vodi ra?una o izbornoj volji gra?ana, a ovim je dokazala da ima zasluge za izbornu kra?u”. 

Nosilac ove liste smatra da je teško o?ekivati da do?e do bošnja?kog jedinstva “sa ljudima koji su svoje mandate osvojili kra?ama i lopovlucima”. 

Ugljanin, me?utim, smatra da su Bošnjaci dobili legalno i legitimno Ve?e koje ?e zastupati njihova prava i interese konkretno u ?etiri oblasti – jezik i pismo, obrazovanje, kultura i informisanje, ali i u svim drugim oblastima. 

On obe?ava da ?e svih 35 kandidata za ve?nike sa konkurentske liste tako?e u?estvovati legitimno u radu Ve?a i donošenju svih odluka, kao i u radu svih odbora, komisija i drugih organa BNV-a. 

“Mogu da kažem da su Bošnjaci dobili još jedan legalan i legitiman mehanizam, legalno i legitimno telo i da ?e ideja bošnja?kog jedinstva imati sve ve?u i ve?u podršku”, rekao je Ugljanin. 

On je najavio i da ?e jedan od prvih koraka tog ve?a biti izmena i dopuna zakona koji reguliše izborni proces za manjinska ve?a jer, kaže, desetine hiljada ljudi ni ovog puta nije uspelo da iskoristi svoje bira?ko pravo. 

Ve?e ?e, obe?ao je, pokloniti punu pažnju rešavanju pitanja vladavine prava, radne sigurnosti, radne države i konkurentne privrede i ekonomije, zatim razvoju komunalne i opšte kapitalne infrastrukture i svih pitanja od zna?aja za sve gra?ane Sandžaka i to na svim mestima, i na doma?em i na me?unarodnom planu. 

BNV je najviše predstavni?ko telo sandža?kih Bošnjaka u Srbiji, a prvo je osnovano 11. maja 1991. godine, pod imenom Muslimansko nacionalno ve?e Sandžaka (MNVS). Za predsednika tog ve?a je izabran Ugljanin. 

Na manjinskim izborima pre ?etiri godine BNV nije konstituisano jer su se sukobile Ugljaninova i lista koju je na tim izborima predvodio muftija Zukorli?. 

Zukorli? je tada formirao svoje ve?e koje država nije priznala, a dotadašnje ve?e, na ?elu sa Esadom Džudžom je dobilo status BNV-a u tehni?kom mandatu.

foto: B92

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: