Do kraja godine zamjena zdravstvenih knjižica –

Do 31. decembra 2016. godine sadašnje zdravstvene knjižice svi gra?ani treba da zamijene ?ipovanim zdravstvenim karticama. Kako bi se iskoristile prednosti koje nudi novi sistem, sve zdravstvene ustanove, uklju?uju?i i apoteke, treba da budu umrežene, kao što je u inostranstvu. Ljekari se nadaju da ?e tako biti i kod nas.

Troškovi izrade iznose 400 dinara, a pla?a ih osiguranik ili poslodavac kao obveznik pla?anja doprinosa. Za socijalno ugrožene i novoro?en?ad kartica je besplatna. Ovjera ?e se vršiti elektronskim putem bez dolaska na šaltere. Izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamjena postoje?ih zdravstvenih knjižica, obavlja se u nadležnoj filijali/ispostavi Republi?kog fonda za zdravstveno osiguranje. Procedura za izdavanje kartice sli?na je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice.

Osiguranik podnosi zahtjev za izdavanje nove kartice na posebnom obrascu koji dobija u nadležnoj filijali i potpisuje ga, ?ime se potvr?uje ta?nost i ispravnost podataka. Fizi?ka i pravna lica koja podnose zahtjev za izdavanje zdravstvene kartice dužna su da uplate sredstva u visini od 400 dinara.

Na kartici su vidljivi ime i prezime osiguranog lica, datum ro?enja, li?ni broj osiguranika i broj zdravstvene kartice. Podaci koji se unose na ?ip preuzimaju se iz mati?ne evidencije osiguranika (ime, prezime, JMBG, LBO, adresa, mati?na filijala RFZO, obveznik uplate doprinosa, period ovjere i drugi administrativni podaci).

Kartica ne sadrži podatke o pruženim uslugama u zdravstvenim ustanovama, podatke o lijekovima dobijenim na recept, kao ni druge podatke o ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja.

zdravstvena knjizica

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: