Dvodnevna konferencija o ljudskoj sigurnosti u Novom Pazaru

Svi oblici ekstremizma i radikalizma moraju se iskoreniti, a prevencija je u tom smislu veoma bitna – stav je svih u?snika dvodnevne konferencije “Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizma“, koja se u Novom Pazaru održava u okviru „Dana ljudske sigurnosti“. Cilj je da se objedine i mobilišu lokalni upravlja?ki, institucionalni i aktivisti?ki potencijali, kako bi se oja?ala otpornost zajednice na sve izazove po ljudsku sigurnost uklju?uju?i i radikalizam i ekstremizam.

 

“Mi imamo ozbiljan problem. Generalno nam je društvo prili?no radikalizovano. Svesni smo ekstremisti?kih ispada tipa “ubio petoro, ranio dvadesetdvoje” ili tipa “smetaju mi nadgrobni spomenici”. Ekstremizam ima mnogo lica, Mi treba svako lice da prepoznamo i na?emo adekvatan odgovor na takve izazove”, kazala je direktorica KC “Damad” Zibija Šarenkapi?.

Gradona?elnik Novog Pazara Nihat Biševac pozdravio je prisutne na konferenciji, i rekao da Gradska uprava sa svim svojim institucijama nastoji da preventivno deluje i spre?i ekstremizam i radikalizam sa kojim se sve ?eš?e susre?u gotovo svi gradovi u Srbiji.

“ Znamo da je ljudska sigurnost jedno od najvažnijih pitanja, koja uti?u na kvalitet života svih gra?ana. Zato Gradska uprava Novog Pazara ?ini sve da se reše brojna pitanja koja se ti?u sigurnosti”, rekao je gradona?elnik Biševac.

Konferenciju je organizovao Kulturni centar “Damad”, uz podršku Vlade Švajcarske.

“Ja mislim da je ova konferencija veoma važna. Samo ime doga?aja “Novi Pazar brine” je jako simboli?no… pokazuje da ovaj grad brine i za svoju zajednicu i za svoje ljude. Pošto se konferencija bavi radikalizmamo i ekstremizvom to treba prepoznati…  ne kao najvi?i problem, ve? kao nešto ?emu treba pridati pažnju”, istakla je savetnica za ljudsku sigurnost Ambasade Švajcarske Saskia Salzmann.

Ujedinjene nacije prethodnih godina ralizovale su više projekata na temu ljudske sigurnosti u Jugozapadnoj Srbiji. Mladi moraju biti u fokusu, ocenjuje ambasadorka Irena Voja?kova Solorano.

“Ova konferencija je izuzetno bitna jer podsti?e ljude na razmišljanje  na ovu temu posebno me?u mladima. Ujedinjene nacije su tokom prethodnih godina imale program koji je uklju?ivao ljude i bavio se bezbednoš?u. Posebno smo se trudili da uklju?imo mlad svet da bi oni shvatili šta treba da urade oni za svoju budu?nost”, ocenila je Solorano.

Kulturni centar “Damad”, u saradnji sa lokalnom samoupravom i lokalnim institucijama sistema, organizuje “Dane ljudske sigurnosti u Novom Pazaru” od 25. juna do 25. jula. U oviru ove manifestacije organizuje se serija tribina, debata, javnih doga?aja, prezentacija, performansa, radionica i emisija koje ?e biti usmerene ka podsticanju dijaloga o svim pitanjima i izazovima koji uti?u na ljudsku sigurnost.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: