MEKKANSKI PROGLAS – Poruka mira i saradnje

S. Arabija – U Mekki je danas okon?ana historijska konferencija Svjetske muslimanske lige – Rabite, na kojoj su svjetske uleme usvojile jasan proglas protiv terorizma, te pozvali zapadni svijet na saradnju sa islamskim zemljama, te zaustavljanje širenja islamofobije.

„Borba protiv terorizma ne može biti svedena na sukob sa islamom na na?in širenja islamofobije, ve? borbu protiv terorizma treba shvatiti kao saradnju sa muslimanskim svijetom, sa muslimanskom ulemom i legitimnim institucijama muslimana“, naglašeno je u jednoj od poruka svjetske uleme.

Lideri islamskih zajednica iz cijelog svijeta usvojili su Rezoluciju, kao i Mekkanski proglas nedvosmisleno osu?uju?i terorizam i pozivaju?i muslimane širom svijeta na jedinstvo i saradnju.

Mekkanskim proglasom, svjetski mislimanski lideri uputili su konkretne poruke vo?ama ummeta, ulemi ummeta, medijima, muslimanskoj omladini i cijelom svijetu.

1. U prvoj poruci Mekkanskog proglasa pozivaju se državne i politi?ke vo?e na savjestan i odgovoran rad te na jedinstvo cilja kako bi se prevladale podjele i našla adekvatna rješenja za nagomilane probleme s kojima se danas suo?avaju muslimanski narodi.

„Nužno je izraditi sveobuhvatnu strategiju za prevenciju terorizma, za ja?anje povjerenja izme?u ummeta i vo?a, za podršku pravednih zahtjeva ummeta, za borbu protiv korupcije, za rješavanje problema nezaposlenosti i siromaštva, te zaštitu gra?anskih prava u svim segmentima društva“, navodi se, izme?u ostalog u prvoj poruci .

2. Drugom porukom Mekkanski proglas poziva ulemu da bude „budna, odgovorna i svjesna povijesnog trenutka te da istinski radi na objašnjavanju temeljnih vrijednosti islama od kojih su vrijednosti vjere, znanja, mira i povjerenja me?u ljudima najvažnije“.

„Ulema mora raditi na ja?anju veza sa omladinom, mora ispuniti prazninu kod omladine, raditi na proširenju njihovih vidika… ulema mora ponuditi adekvatne odgovore omladini, odgovore koji se temelje na principu uklju?ivosti, vesatijje, odnosno miroljubivog i otvorenog pogleda na svijet“, istaknuto je u drugoj poruci Proglasa.

3. U Mekkanskom proglasu nisu izostavljeni ni mediji, koje se poziva da se drže principa istinitog i pravovremenog informiranja javnosti, te principa izbjegavanja senzacionalizma koji proizvodi konfuziju sa posljedicama krvoproli?a.

„Mediji trebaju pomo?i u lije?enju rana ummeta, trebaju imati osje?aj odgovornosti za izgovorenu i napisanu rije?; izbjegavati širenje lažnih i krivo zavodljivih mišljenja. Mediji trebaju raditi na širenju svijesti o pogubnosti prolijevanja krvi i prakticiranju nasilja, kao i na sprje?avanju širenja lažnih tuma?enja islama i prikazivanja muslimana na ružan na?in“, kaže se u tre?oj poruci.

4. Posebna pažnja posve?ena je mladima, koje se poziva da se drže pravog puta i da ne nasjedaju na pri?e koje nemaju veze sa zdravim razumom.

„Omladina mora kontrolirati svoje emocije i uzeti u obzir posljedice svojih postupaka. Omladina mora shvatiti da se ciljevi postižu postupno prema op?im normama života, koje je sam Bog Uzvišeni postavio, a koje se mogu nau?iti iz povijesnog iskustva“, naglašeno je, izme?u ostalog, u ?etvrtoj poruci Mekkanskog proglasa.

5. Najzna?ajnija, peta poruka, jasna je poruka svijetu da terorizam nije svojstven niti jednoj vjeri ni naciji, te se dovo?enje islama u vezu s takvim optužbama smatra neutemeljenim i zlonamjernim.

„Sloboda, sa svim svojim pravilima, jedna je od najviših vrijednosti islama, koju valja shvatiti i kao odgovornost, pa ju se ne smije upotrebljavati za nanošenje bola i patnje drugome… Zbog toga, trebamo sara?ivati na onim pitanjima oko kojih se slažemo, a ona oko kojih se razilazimo ne trebamo otvarati na na?in da jedni druge vrije?amo“, kaže se, izme?u ostalog u petoj poruci.

Dr. Mustafa Ceri?, reisu-l-ulema emeritus i predsjednik Svjetskog bošnja?kog kongresa, konferenciju u Mekki ocijenio je izuzetno važnom.

„Mekkanska konferencija svjetske uleme protiv terorizma zna?ajna je ne toliko po novim idejama, koliko po mjestu održavanja i okolnostima u kojima je održana. Mekka je središte duhovnosti za 1.6 milijardi muslimana u svijetu pa je, stoga, svaka rije? koja dolazi sa ovoga mjesta važna za svakog muslimana i muslimanku u svijetu“, izjavio je dr. Ceri?, koji obnaša i funkciju ?lana Vrhovnog vije?a Rabite.

Posebno je važno, dodao je, da je Mekka mjesto u kojem se okupila ulema sa razli?itim pogledima, koja je ipak jedinstvena kada se radi o zajedni?kom cilju važnom za muslimanski ummet.

„To se upravo dogodilo na ovoj konferenciji. Rije?i koje danas odlaze iz Mekke imat ?e jakog odjeka u muslimanskom svijetu upravo zato što iza tih rije?i stoji svjetska muslimanska ulema, koja je danas bila jedinstvena u osudi svih oblika nasilja, ali i na?inu prevencije od opasnosti terorizma. Osim toga, pored usvajanja poduže Rezolucije, Mekkanska konferencija po prvi puta izlazi sa kratkim i jasnim Mekkanskim proglasom u kojem se o?ituje velika zrelost, upu?enost i visoki stupanj odgovornosti za svaku izgovorenu rije?, ali i odlu?nost da glavne poruke dopru do onih koji ih trebaju ?uti“, zaklju?io je dr. Ceri? navode?i da upravo u tome leži historijska važnost konferencije koja ?e doprinijeti u smirivanju napetosti u svijetu, posebno na Bliskom Istoku.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: