Najjeftinije grejanje na drva

Zaposleni u JKP “Gradska toplana” ovih dana obavljaju poslednje pripreme i remonte za po?etak grejne sezone koja zvani?no po?inje 15. oktobra, za oko 1.200 stanova i 300 poslovnih prostorija u Novom Pazaru.

Podse?amo da je lokalni parlament na poslednjoj sednici usvojio odluku o novom na?inu pla?anja grejanja, prema kome ?e Novopazarci tokom grejne sezone pla?ati realni utrošak, koji ?e ?initi oko 80 odsto ra?una, plus fiksni iznos od 20 odsto, koji se obra?unava na osnovu površine stana ili objekta koji se greje.

Van grejne sezone, gra?ani ?e pla?ati samo taj fiksni iznos, tako da ?e ra?uni za grejanje tokom zime biti ve?i, ali ?e ukupni iznos koji ?e platiti tokom cele godine biti za oko 3,5 odsto manji nego do sada.

Medjutim, najniže troškove grejanja ove zime ima?e doma?instva koja se greju na drva, jer ?e im za celu grejnu sezonu trebati oko 35.000 dinara.

Kubni metar drva trenutno na novopazarskoj pijaci kabaste robe košta oko 35 evra, dok je u prole?e njihova cena bila i do pet evra niža.

Najve?e troškove energije za grejanje ima?e doma?instva koja koriste struju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, jer ?e za sezonu morati da izdvoje oko 125.000 dinara za elektri?nu energiju

U Agenciji za energetiku Srbije je izra?unato da ?e doma?instva koja koriste termoakumulacione pe?i imati troškove energije oko 47.000 dinara, ali samo ukoliko se isklju?ivo koristi jeftinija no?na elektri?na energija.

Oni isti?u da dopunjavanje pe?i koriš?enjem skuplje struje samo tokom dva sata dnevno, uve?ava troškove za ?ak 44 odsto, na oko 67.000 dinara.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: