Novi Pazar na Skupštini IRE u Beču

Delegacija Grada Novog Pazara koju su ?inili Fahrudin Meki?, šef Kabineta gradona?elnika i Fefzija Muri?, pomo?nik gradona?elnika u?estvovala je u radu Generalne skupštine Instituta evropskih regiona (IRE) i prate?ih konferencija na temu aktuelnih pitanja evropskih regija i gradova koja je održana od 28.-30. Septembra 2014. godine u Be?u.

Delegacija Grada Novog Pazara upoznala je rukovodstvo Instituta evropskih regiona i u?esnike navedenog skupa sa aktuelnom politi?kom i socijalnom situacijom u našem gradu i regionu, s posebnim akcentom na neophodnost rešavanja ekonomskih problema sa kojima se suo?avamo. S tim u vezi,  naglašeni su naši privredni potencijali, pre svega u oblasti tekstilne industrije, industrije obu?e, nameštaja i proizvodnje zdrave hrane, kao klju? rešenja aktuelnih izazova, te upu?en poziv na uspostavljanje ekonomske saradnje.

Delegatima IRE, predstavnicima evropskih gradova i regiona, na Generalnoj skupštini rukovodstvo Instituta podnelo je  godišnji izveštaj  aktivnosti, sa posebnim osvrtom na ostvarene rezultate u pogledu promovisanja osnovnih ciljeva ove organizacije, te je usvojen plan rada za naredni jednogodišnji period sa prioritetnim zadacima.  I ove godine, centralne teme godišnjih konferencija bile su posve?ene aktuelnim problemima evropskih regija i gradova vezanih za ekonomski razvoj, zna?aj otvaranja malih i srednjih preduze?a, novih radnih mesta, razvoj lokalne infrastruture i dr.

U radu konferencije u?eš?e su uzeli brojni delegati gradova i regija iz preko dvadeset evropskih zemalja, predstavnici medjunarodnih organizacija i institucija, uklju?uju?i  Ujedinjene nacije i Evropsku uniju, te brojni predstavnici diplomatskog kora, bankarskih institucija i drugih multinacionalnih kompanija.

Grad Novi Pazar  primljen je u ?lanstvo renomiranog Instituta evropskih regiona 2012. godine. Institut je osnovan  2004. godine radi stvaranja mreže gradova, regiona i kompanija širom Evrope u cilju privrednog razvoja i skretanja pažnje na rastu?u ulogu i važnost regija i gradova u aktuelnoj politici Evropske unije.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: