Otvoren konkurs za pomoć poljoprivrednim prozivođačima

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je konkurs o dodjeli sredstava poljoprivrednim proizvo?a?ima putem koga poljoprivrednici mogu aplicirati za besplatnu analizu zemljišta, nabavku nove opremu za navodnjavanje, ali i za dobijanje pomo?i u iskopavanju bunara potrebnih za navodnjavanje. Poljoprivredna stru?na i svajtodavna služba stoji na raspolaganju za upute i savjte svima koji žele da konkurišu.

 

Odmah nakon uredbe o utvrdjivanju programa izvo?enja radova na zaštiti, ure?enju i koriš?enju poljoprivrednog zemljišta, koju je donijelo resorno Ministarstvo i Vlada Republike Srbije, uslijedio je i konkurs za pomo? poljoprivrednicima. Direktor Poljoprivredne stru?ne i svajtodavne službe, Nihad Hasanovi?, isti?e da su konkursom predvi?eni razli?iti projekti i sredstva koja u mnogome mogu olakšati poljoprivrednu proizvodnju. On kaže da su po ocjeni stru?njaka tri segmenta konkursa posebno intersantna za lokalne proizvo?a?e i uzgajiva?e.

Poljoprivrednici isti?u da su im je rad i uputstva Poljoprivredne službe od velike koristi i u relizaciji svih dosadašnjih projekata i programa pomo?i

Konkurs je otvoren do 30. juna, a o svim detaljima u vezi sa neophodnom dokumentacijom zaintersovani poljoprivrednici se trebaju javiti Poljoprivredno stru?noj i svajetodavnoj sužbi i sa svjetodavcima analizirati prioritete kada je uzgoj i prozvodnja u pitanju.

Otvoren konkurs za pomo? poljoprivrednim prozivo?a?ima

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: