Početak Evropskog PROGRESA

Evropska unija, Vlade Švajcarske i Srbije izdvoji?e u naredne tri i po godine najmanje 24,6 miliona evra za podršku razvoju 34 lokalne samouprave na jugoistoku i jugozapadu Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Program Evropski PROGRES, koji po?inje nakon uspešno završenog EU PROGRES-a, koji je obuhvatao 25, a sada 34 lokalne samouprave ,a ima za cilj da pomogne Vladi Republike Srbije u procesu evropskih integracija i podrži ravnomerni društveno-ekonomski razvoj.

U okviru ovog programa radi?e se na ja?anju lokalnih kapaciteta za upravljanje i planiranju,kao  i stvaranju preduslova za održivi razvoj uvo?enjem novih i unapre?enih procesa, pružanju podrške lokalnim samoupravama i poslovnoj zajednici da stvore mogu?nosti za izvoz na me?unarodna tržišta, ostvare ve?e prihode i unaprede pristup zapošljavanju.

Evropski PROGRES ?e doprineti i otvaranju novih radnih mesta sa jednakim šansama za žene i muškarce, kao i uklju?ivanje najranjivijih i najmarginalizovanijih grupa u sve aspekte društvenog života.

Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije pruža strateške smernice, a program sprovode Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Vlada Republike Srbije.

„Ja?anje lokalnih samouprava je važan deo ukupnog ekonomskog razvoja Srbije. Ne?emo odustati od strukturnih i sistemskih reformi i zbog toga je važno da imamo konkretnu podršku naših evropskih partnera. Posebno konkretnu podršku nedovoljno razvijenim opštinama kako bi postale konkurentnije i atraktivnije za strane investicije, i da razviju sistem dobrog i odgovornog upravljanja. Na taj na?in ?e se videti konkretni pomaci i zna?aj evropskih integracija“, rekla je ministarka za  evropske integracije Jadranka Joksimovi?.

Ambasador Evrospke unije Majkl Devenport je rekao da ?e se  uložiti dodatni napori  kako bi se omogu?io  boljitak u ekonomskom smislu.

„Posebna pažnje ?e se obratiti na projekte koji doprinose privla?enju investicija i otvaranju novih radnih mesta.  Bi?e nastavljen i razvoj infrastrukture, priprema tehni?ke i planske dokumentacije, kao i podrška ranjivim grupama. Evropski PROGRES ?e biti dosta zahtevniji program. Imamo devet novih opština, pa samim tim je ve?a konkurencija. I kriterijumi za dobijanje podrške ?e biti viši. Mi vas ve? sada ohrbabrujemo da razmišljate i sara?ujete na zajedni?kim velikim projektima. Evropska unija pruža veliku podršku jer želi da Srbija bude ekonomski stabilna i jaka“, kaže Devenport

Direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji, Izabel Perih, je rekla da ?e Vlada Švajcarske nastaviti da podržava Srbiju u pozitivnim promenama, kao što su unapre?enje demokratske i efikasne vladavine, rodne ravnopravnosti i uklju?ivanja u društvo ranjivih i marginalizovanih grupa. Ona je istakla da je me?u prioritetima i poboljšanje saradnje izme?u vlasti na republi?kom i lokalnom nivou, kroz jasnije odre?ivanje opštinskih usluga i funkcija.

Gradona?elnik Novog Pazara dr Meho Mahmutovi? je ovom prilikom zahvalio predstavnicima Evropske unije, Vlade Švajcarske,  Kancelarije za evrointegracije Vlade Srbije, kao i UNOPS-u, jer pružaju veliku podršku ovom kraju.

„Re? je o ozbiljnom projektu, koji je do sada pomogao da gra?ani u ovim opštinama bolje i kvalitetnije žive i da znaju da je Srbija na evropskom putu. Velika je stvar da u ovom projektu svi gradovi aktivno u?estvuju. Ravnomerni regionalni razvoj je prioritet, a danas smo ?uli da ?e se Srbija time u narednom periodu baviti“, rekao je Mahmutovi?.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava danas su potpisali ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimovi?, ambasador Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport, direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji Izabel Perih i regionalni direktor Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) za Aziju, Evropu, Bliski istok i Okeaniju Brus Mekaron.

Za sprovo?enje Evropskog PROGRESa, Evropska unija izdvaja 19,6 miliona evra, Vlada Švajcarske daje 4,86 miliona evra, dok ?e Vlada Srbije preko resornih ministarstava i lokalnih samouprava obezbediti sufinansiranje pojedina?nih projekata. Od tog ukupnog iznosa, osam miliona evra opredeljeno je za prioritetne infrastrukturne projekte koji ?e biti sprovo?eni preko Sektora Ministarstva finansija za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: