PSSS izvršio kontrolu plodnosti zemljišta

Poljoprivredna stru?na služba Novi Pazar, prema re?ima savetodavca za ratarstvo Smaila Ejupovi?a, i ove godine uradila je oko 1.000 analiza kontrole plodnosti zemljišta. On isti?e da poljoprivredni proizvo?a?i što pre do?u i preuzmu svoje izveštaje i instrukcije za popravku svojih zemljišta, kako bi na vreme rešili probleme i imali kvalitetan rod.

Kao i svake godine i ove je Poljoprivredna i savetodavna služba Novi Pazar uradila 1000 analiza kontrole plodnosti zemljišta. Svetodavac za ratarstvo Smail Ejupovi? savetuje proizvo?a?ima da što pre do?u po svoje izveštaje o analizi zemljišta i instrukcije za mere popravke, kako bi nakon toga mogli da pristupe istim.

“Što se ti?e mera popravke, ovog ?asa radimo klasifikaciju zemljišta. Imamo spisak poljoprivrednika kojima je potreban kre?ni material da bi se odradila mera popravke. S toga molim sve i apelujem, da što pre do?u, da vidimo šta nedostaje njihovoj zemlji. Da poru?imo kre?ni material, nakon toga dobiju instrukcije za dalje radove. Za pravovremenu i pravu formulaciju ?ubriva, tako da bi taj postupak mere popravke zemljišta za ovaj period jeseni okon?ali pre jesenje setve”, dodao je Ejupovi?.

Prema re?ima, predsednika Me?uopštinske unije poljoprivrednih udruženja Ismeta Sajtari?a, na osnovu rezultata do kojih su došli pokazalo se da ima mnogo prisutnosti kiselog zemljišta. Kako kaže, i ove godine ?e kao i prethodne obezbediti 25 tona kre?nog materijala.

“Tona kre?nog materijala košta 2900 dinara a prevoz 1600, tako da jedna tona kre?nog materijala sa istovarom i utovarom na vozilo kupca košta 4500 dinara. Obaveštavam i molim sve zainteresovane poljoprivrednike, jer je sad pravo vreme, kada treba da se baci kre?ni material i zaore, da se što pre jave i da dopremimo potrebne koli?ine kre?nog materijala” rekao je Sajtari?.

Kako najavljuju iz ove službe po?etkom slede?e sedmice na terenu ?e se pokazati na koji na?i je najbolje gajiti maline u našem kraju.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: