Sva javna preduzeća u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici krše zakon 

Iako je to zakonska obaveza, od šest javnih preduze?a u Novom Pazaru njih pet nemaju svoj sajt, dok se na internet prezentaciji Direkcije za izgradnju grada ne mogu prona?i nikakve informacije, pa ?ak ni one koje na osnovu zakona moraju da objavljuju.

Predstavnik nevladine organizacije “Transparentnost Srbija” Zlatko Mini? izjavio je za radio Sto plus da je ta obaveza javnih preduze?a propisana ?lanom 71 Zakona o javnim preduze?ima.

“Javna preduze?a su dužna da na svojim sajtovima objave biografije direktora i ?lanova nadzornog odbora, organizacionu strukturu, planove i programe, kao i izveštaje o realizaciji tih planova. Tako?e, obavezna su da objave i finansijske izveštaje sa mišljenjem ovlaš?enog revizora, kao i sve informacije koje su od zna?aja za gra?ane”, rekao je Mini?.

On je dodao da “nepostojanje sajtova javna preduze?a pravdaju nedostatkom novca, što nije prihvatljivo” i da bi se njihovom izradom zna?ajno “poboljšala percepcija gra?ana o radu javnih preduze?a, koja je generalno loša”.

Ista situacija je i sa javnim preduze?ima u Sjenici i Tutinu, jer niti jedno javno preduze?e u tim opštinama nema internet prezentaciju, niti se na zvani?nim sajtovima lokalnih samouprava mogu prona?i bilo kakvi podaci o radu preduze?a ?iji su osniva?i.

Zbog nepostojanja sajta i neobjavljivanja podataka, Zakonom o javnim preduze?ima predvi?ena je nov?ana kazna od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice javnog preduze?a.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: