U Potočarima 11. jula ukop 124 žrtve genocida, među njima 12 maloljetnika 

Posmrtni ostaci 124 žrtve ubijene tokom proteklog rata identificirani su i spremni za kolektivnu dženazu 11. jula u Memorijalnom centru u Poto?arima.
U Poto?arima 11. jula ukop 124 žrtve genocida, me?u njima 12 maloljetnika

Protparol Instituta za nestale osobe BiH Lejla ?engi? je kazala da su iz razli?itih op?ina, a najviše žrtava je s podru?ja Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Mili?a.

Isti?e da je me?u 124 žrtve koje ?e biti ukopane na zajedni?koj dženazi, 12 maloljetnika.

Najmla?a žrtva koja ?e biti ukopana 11. jula u Poto?arima je ?etrnaestogodišnji Avdija (Emin) Memi?. Njegovi posmrtni ostaci prona?eni su u masovnoj grobnici Kamenica, na podru?ju Zvornika, a bit ?e ukopan zajedno sa svojim amidžom Avdurahmanom i njegovim maloljetnim sinom Halilom, koji je imao šesnaest godina kada je ubijen.

Posmrtni ostaci maloljetnog Halila prona?eni su u masovnoj grobnici Ravnice, na podru?ju Bratunca, a posmrtni ostaci njegovog oca Avdurahmana u masovnoj grobnici Kamenica-Zvornik.

?engi? podsje?a da su posmrtni ostaci dvojice Avdurahmanove bra?e, Emina i Ševke, ukopani ranije.

“Šesnaest godina je imao kada je ubijen Mirzet (Abdulah) Pudilovi?, a njegovi posmrtni ostaci prona?eni su na površini terena u mjestu Mratinjci, na podru?ju Bratunca”; kaže ?engi? i dodaje da je njegov otac Abdulah ukopan ranije.

Šesnaestogodišnji Nermin (Osman) Bumbulovi?, bit ?e ukopan zajedno sa svojim bratom Elvirom koji je imao 22 godine kada je ubijen. Njihovi posmrtni ostaci prona?eni su u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Kamenica.

Almir (Nazif) Salihovi? imao je šesnaest godina kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci prona?eni su u masovnoj grobnici Zeleni Jadar na podru?ju Bratunca, a posmrtni ostaci brata Nasera još nisu prona?eni.

Sedamnaestogodišnjaci koji ?e biti ukopani na dženazi 11. jula u Poto?arima su Šaban (Nezir) Hodži? ?iji su posmrtni ostaci prona?eni na površini terena na dva lokaliteta Jelah i Kameni?ko brdo na podru?ju Bratunca; Esad (Džemal) Kamenica ?iji su posmrtni ostaci prona?eni u masovnoj grobnici Liplje-Zvornik; zatim Mujaga (Hajrudin) Ali? ?iji su posmrtni ostaci prona?eni u masovnoj grobnici Budak-Bratunac; Fahrudin (Ahmet) Mehmedovi?, a njegovi posmrtni ostaci su prona?eni u masovnoj grobnici Liplje-Zvornik.

?engi? navodi da je Ismet (Halil) Avdi? imao tako?er sedamnaest godina kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci prona?eni su u masovnoj grobnici Kamenica-Zvornik, a bit ?e ukopan zajedno sa bratom Safetom, koji je imao 21 godinu kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci prona?eni su u masovnoj grobnici Cerska, na podru?ju Vlasenice.

Mevlid (Mehmed) Salki?, ?iji su posmrtni ostaci prona?eni u dvije masovne grobnice, primarnoj masovnoj grobnici Glogova i sekundarnoj Zeleni Jadar, na podru?ju Bratunca, bit ?e ukopan zajedno sa bratom Sejdalijom koji je imao 23 godine kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci prona?eni su u masovnoj grobnici Kamenica-Zvornik.

Sedamnaestogodišnji Nijez (Omer) Buri?, prona?en je u sekundarnoj masovnoj grobnici Kamenica-Zvornik, a bit ?e ukopan zajedno s ocem Omerom, ?iji su posmrtni ostaci prona?eni u masovnoj grobnici na smetljištu u mjestu Kozluk, na podru?ju Zvornika. Omerov drugi sin Kemo ukopan je ranije.

?engi? kaže da ?e posmrtni ostaci oca Hajrulaha (Alija) ?ozi? biti ukopani zajedno s posmrtnim ostacima sina Alije, koji je imao 22 godine kada je ubijen. Posmrtni ostaci prona?eni su u masovnim grobnicama Kamenica i Liplje na podru?ju Zvornika.

Posmrtni ostaci oca Ibrahima (Salkan) Hrusti?a bit ?e ukopani zajedno s posmrtnim ostacima sina Sabrije koji je imao 30 godina kada je ubijen. Dvojica Ibrahimovih sinova, Sead i Sadet, ukopani su ranije. Posmrtni ostaci oca i sina prona?eni su u masovnoj grobnici Kamenica-Zvornik.

Tako?er, posmrtni ostaci oca Alje (Omer) Kabilovi?a bit ?e ukopani zajedno s posmrtnim ostacima sina Rame, koji je imao 33 godine kada je ubijen. Posmrtni ostaci oca prona?eni su u primarnoj masovnoj grobnici Glogova i sekundarnoj masovnoj grobnici Zeleni Jadar, a posmrtni ostaci sina u primarnoj masovnoj grobnici Glogova.

Bra?a Mujka i Mustafa Ademovi?, ?iji su posmrtni ostaci prona?eni u istoj masovnoj grobnici Liplje na podru?ju Zvornika, bit ?e zajedno ukopani u Poto?arima. I bra?a Ibrahim i Fadil Malki? bit ?e ukopani na ovoj zajedni?koj dženazi. Posmrtni ostaci Ibrahima prona?eni su u masovnoj grobnici Snagovo, a Fadila u masovnoj grobnici Kamenica na podru?ju Zvornika. Njihov brat Rašid ukopan je ranije.

Bra?a Mirsad Mustafi?, koji je imao 19 godina, i Jusuf 32 godine bit ?e ukopani ove godine, a njihovi posmrtni ostaci prona?eni su u masovnoj grobnici Liplje. Otac Sado ukopan je ranije. Bra?a Samir i Salim Omerovi? imali su 19 i 22 godine kada su ubijeni. Posmrtni ostaci oba brata prona?eni su u istoj masovnoj grobnici Kamenica-Zvornik i bit ?e ukopani na dženazi 11. jula.

Na ovoj dženazi ?e biti ukopani i bra?a Mevludin, koji je imao 32, i Sejdalija 33 godine. Mevludinovi posmrtni ostaci prona?eni su u masovnoj grobnici Kamenica, a Sejdalijini u masovnoj grobnici Liplje, na podru?ju Zvornika. Posmrtni ostaci tre?eg brata Zijada ukopani su ranije.

Ona kaže da je najstarija žrtva koja ?e biti ukopana u Poto?arima Mustafa (Hajro) Hadžovi?. Ro?en je 1918. godine, a njegovi posmrti ostaci prona?eni su u masovnoj grobnici Kamenica-Zvornik. Do sada je u Poto?arima ukopano 6.377 žrtava. S tim da 75 žrtava koje su ukopane u Poto?arima nisu žrtve genocida, ali su ubijene u toku proteklog rata i ukopane su pored svojih ?lanova porodica u ranim fazama ukopa, dakle prije 2003. godine, odnosno prije zajedni?kih dženaza.

Dakle, dodaje, 6.302 žrtve genocida su ukopane u Poto?arima i 230 žrtava genocida ukopano je individualno, po zahtjevima porodica, na lokalnim mezarjima.

“Dosad su 6.532 žrtave genocida identificirane i ukopane”, kazala je ?engi?.

Istaknula je da su do sada ekshumirani i identificirani posmrtni ostaci 432 maloljetne osobe i 21 žene, koje su žrtve genocida po?injenog u julu 1995. godine.

Posmrtni ostaci žrtava genocida prona?eni su u ranijem periodu u sekundarnim masovnim grobnicama otkrivenim uglavnom na podru?ju Zvornika. Žrtve genocida u Srebrenici prona?ene su na 150 razli?itih lokaliteta.

“Od 77 masovnih grobnica koliko je do sada prona?eno samo osam grobnica je primarnog karaktera, sve ostale su sekundarne u nekim slu?ajevima ?ak i tercijarne masovne grobnice. Jedan broj žrtava prona?en je i na površini terena na podru?ju Zvornika, Bratunca i Srebrenice. Tamo gdje su ubijeni ostali su da leže dugi niz godina, što je tako?er za posljedicu imalo nekompletnost tijela”, kaže ?engi?.

Na kraju razgovora je podsjetila da se traga za više od 1.000 žrtava genocida.

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: