U Srbiji dalje veliki broj izbeglica

Srbija je do?ekala Svetski dan izbeglica 20. jun sa gotovo 30.000 ljudi iz Hrvatske i BiH koji još imaju izbegli?ki status i više od 200.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije, saopštio je danas Komesarijat za izbeglice. “I pored svih uloženih napora i zna?ajnih finansijskih sredstava iz budžeta Srbije i od donatora, izbegli?ko pitanje na ovim prostorima i dalje nije zatvoreno, navodi se u saopštenju i dodaje da je broj izbeglica i bivših izbeglica daleko ve?i i da njihovu sudbinu dele i interno raseljeni sa Kosova i još oko 18.000 ljudi raseljenih unutar pokrajine. Komesarijat navodi da su u prethodnom periodu, ipak ostvareni veliki pomaci, prvenstveno u rešavanju egzistencijalnih pitanja te populacije i dinamici obezbedjivanja trajnih stambenih rešenja, koja poslednjih godina iznosi pet trajnih rešenja na dan. “Veliki broj stambenih rešenja bi?e obezbedjen i sprovodjenjem Regionalnog stambenog programa, zahvaljuju?i kojem ?e više hiljada izbegli?kih porodica u narednih nekoliko godina dobiti stan, paket gradjevinskog materijala da završi zapo?etu ku?u, seosko doma?instvo ili montažnu ku?u i to iz donatorskih sredstava”, navodi se u saopštenju. Kako se još dodaje, Srbija je pokazala humanost prema hiljadama izbeglica i interno raseljenih, ali i prema skoro 600.000 migranata iz Azije i Afrike koji su od sredine prošle godine prešli preko Srbije. Podse?a se da je 1996. godine u Srbiji bilo 700 kolektivnih centara sa 50.000 ljudi a da ih je sada devet sa ukupno 347 ljudi. Svi ti centri bi?e zatvoreni do kraja godine a korisnicima ?e biti obezbedjena adekvatna stambena rešenja. Komesarijat dodaje da se za više od dve decenije svega 144.000 ljudi vratilo u Hrvatsku i BiH i da ve?i napredak u tom pogledu spre?avaju nerešena statusna pitanja, neispla?ene penzije i štednja, oduzeta stanarska prava i izostanak obnove 10.000 srpskih ku?e srušenih u podru?jima gde nije bilo ratnih dejstava. “Uprkos druga?ijem formalno-pravnom statusu, interno raseljeni sa Kosova i Metohije takodje se suo?avaju sa nemogu?noš?u povratka na svoja ognjišta. Povratak na Kosovo je ostvarilo manje od pet odsto od ukupne populacije interno raseljenih”, piše u saopštenju. Glavne prepreke održivom povratku raseljenih predstavljaju bezbednosna situacija, nedostatak adekvatnog i efikasnog mehanizama za zaštitu i pristup pravima, nerešeno pitanje povratka imovine, nemogu?nost koriš?enja uništene, uzurpirane stambene i poljoprivredne imovine. Takodje, nema dovoljno fondova za rekonstrukciju ili izgradnju ku?a povratnicima, otežani su pristup javnim službama i mogu?nost upotrebe maternjeg jezika, odsustvo ekonomskih uslova koji bi podržali povratak, kao i komplikovane procedure povratka”, dodaje se u saopštenju.

 

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: